بزرگترین چاپخانه در غرب آسیا

سلامی چو بوی خوش آشنایی به آن مردم دیده بر روشنایی