صفحه اصلی درباره ما اخبار سهام گالری تصاویر سوالات متداول تماس با ما
 
 

 
 

 

 

* در تاريخ 1394/01/29 سرمايه شرکت به مبلغ 200 ميليارد ريال افزايش يافت و اساسنامه شرکت به تصويب مجدد رسيد.

* بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/02، افزايش سرمايه از مبلغ 200 ميليارد ريال به مبلغ700 ميليارد ريال ( از محل سود انباشته مبلغ 500 ميليارد ريال) در تاريخ 1397/05/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است.

* در تاريخ 1398/02/28 سرمايه شرکت از مبلغ700 ميليارد ريال به مبلغ 990 ميليارد ريال (از محل سود انباشته و اندوخته مبلغ 290 ميليارد ريال) افزايش يافت و در تاريخ 1398/03/21 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است.

 
 
 

* شركت افست در سال 1336 تحت شماره 5686 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد. در سال 1350 و پس از اصلاح قانون تجارت در سال 1347، شركت افست به «سهامي خاص» و سپس در سال 1355 به «سهامي عام» تبديل شد.

* مطابق آخرين تصميمات مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 1391/06/29 اساسنامه شركت اصلاح و طي آن سال مالي شركت از سال شمسي به سال تحصيلي (يعني اول مهر هر سال تا پايان شهريور ماه سال بعد) تغيير يافت.

* در تاريخ 1392/02/09 طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده اساسنامه شرکت مطابق نمونه بورس اصلاح شده و تغيير کرد.

 
 
All rights reserved. Copyright 2020 by Offset Press Inc.